Vì nhiều hacker vào Diễn đàn nên xin tạm đóng lại phần nầy.